Bài 2: Cấu trúc dự án symfony

Giờ mình sẽ bóc tách cấu trúc project để các bạn hiểu rõ hơn.

bin
config
public
src
templates
tests
transitions
vendors
.env
composer.json
 1. Bin
  Trong đây sẽ thực mục chứa khởi chạy chức năng bằng dòng lệnh
 2. config:
  Thư mục chứa những cài đặt cấu hình toàn dự án.
 3. public:
  Thư mục gốc của project. Ở đây sẽ chứa các file như css, js , images
 4. src:
  Thư mục chứa toàn bộ code của dự án
 5. templates:
  Thư mục chứa giao diện của dự án
 6. tests:
  Thư mục chứa code test chức năng của dự án.
 7. transitions:
  Chứa các file việt hoá
 8. vendors: Thư mục chứa thư viện.
 9. .env: Thư file cấu hình các bên thứ 3 như database…
 10. composer.json: Nơi lưu trữ thên các thư viện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *