Bài 1: Khởi tạo dự án

Mình thích dùng Php vì nó làm website rất nhanh. Nó lâu đời không có nghĩa là nó cũ kĩ, yếu chậm. Nó lâu đời nên nó được thư viện, công cụ hỗ trợ rất nhiều. Cho nên việc tạo dự án, code rất nhanh và tiện lợi. Phù hợp với nhu cầu thị trường. Chỉ cần vài dòng lệnh là có thể tạo dự án.


Khởi tạo dự án chúng ta có thể bắt đầu bằng lệnh này:

composer create-project symfony/website-skeleton my_project_name
trong đó my_project_name: là tên dự án của mình.
Mình bắt đầu thôi.

composer create-project symfony/website-skeleton web_tin_tuc

Rồi giờ mình mở PhpStorm lên để xem dự án:

ảnh chụp dự án

Rồi giờ các bạn mở cái file .env lên sẽ có vài dòng như sau:

APP_ENV=dev
APP_SECRET=****
DATABASE_URL="postgresql://db_user:db_password@127.0.0.1:5432/db_name?serverVersion=13&charset=utf8"

Trong đó:
1. APP_ENV là biến để xác định môi trường của dự án.
Có các loại như sau:
dev: Là môi trường đang lập trình. Khi các bạn chạy dự án thì nó hiện lên 1 số thứ như thanh debug bar để các bạn xem chi tiết về code. Hỗ trợ lập trình hen.
prod: là production: Môi trường chạy khi các bạn dev xong. Tức là khi bạn mang lên host hoặc server để chạy thực tế thì mình cấu hình là prod.
test: là môi trường để chạy các test case.

2. APP_SECRET: Chỉ là 1 khoá thôi.

3. DATABASE_URL: Đây là đường dẫn kết nối đến database của bạn. Nếu chung ta dùng mysql thì chuỗi kết nối như sau:

"mysql://db_user:db_password@127.0.0.1:3306/db_name?serverVersion=5.7"

Mình xin dừng bài ở đây. Bài viết này chỉ ở phạm trù giới thiệu về cách tạo dự án thông qua 1 dòng lệnh. Gặp mình ở bài sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *