Các lệnh hay sử dụng trong server

Chào các bạn, Sau một thời gian dùng server unix(Ubuntu) khá lâu mình có đút kết lại một sô lệnh quen thuộc hay sử dụng. Dành cho người bắt đầu. 1. Lệnh ssh:Lệnh này dùng đăng nhập vô server.cú pháp: ssh user@ip server 2. Lệnh cd:cú pháp: cd folder 3. Lệnh ls:Lệnh này để liệt…