Các lệnh hay sử dụng trong server

Chào các bạn,
Sau một thời gian dùng server unix(Ubuntu) khá lâu mình có đút kết lại một sô lệnh quen thuộc hay sử dụng. Dành cho người bắt đầu.

1. Lệnh ssh:
Lệnh này dùng đăng nhập vô server.
cú pháp: ssh user@ip server

#đăng nhập vào server có ip 123.123 với tài khoản root
ssh root@123.123


2. Lệnh cd:
cú pháp: cd folder

#di chuyển tớ thư mục /var/www
cd /var/www

3. Lệnh ls:
Lệnh này để liệt kê các tập tin, thư mục con trong thư mục hiện tại.
Cú pháp : ls
các thuộc tính kèm theo:

#liệt kê dạng list:
ls -l
#hiển thị các file và thư mục ẩn 
ls -a
#sắp xếp theo thời gian
ls -t 
# liệt kê và các thư mục theo có chứa tên: abc
ls -l | grep "abc"

4. Lệnh cat:
Lệnh này hiển thị nội dung trong file

#hiển thị nội dung trong file abc.txt
cat abc.txt
#cao cấp hơn là file này ở 1 folder khác.
cat /var/www/html/abc.txt

5. Lệnh tail:

Hiển thị dữ liệu trong file. Giống với lệnh cat nhưng khác ở 1 điểm nó có thể cập nhật nội dung hiển thị ở thời gian thực.

cú pháp:

#hiển thị 10 dòng cuối của file abc.txt thời gian thực.
tail -f -n10 abc.txt


Tôi thường dùng lệnh này để check log ở server.

6. Lệnh cp:
Copy file và folder

Cú pháp:

#copy file abc.txt sang file mới là abc2.txt
cp abc.txt abc2.txt
#copy folder a sang folder mới b
cp -r a b

7. Lệnh mv:
Lệnh này giống “Cut” file đó. Mục đích di chuyển file or folder từ vị trí này sang vị trí khác.

cú pháp:

#di chuyển thư mục text sang thư mục data
mv text data

8. Lệnh rm:
Lệnh này dùng để xóa file or thư mục.

#Xóa file abc.txt
rm abc.txt
#Xóa folder data
rm -rf data


Hết rồi đó. Nhiêu đó thôi đủ tung hoành ngang dọc rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *